Realizowane projekty

 • Nasza szkoła uzyskała wsparcie z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
  Na realizację projektu „Wybierz mądrze - bądź szczęśliwy” zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 13 896,00 zł.
  W ramach projektu będziemy realizować działania:
  a)    dodatkowe zajęcia sportowe dla naszych uczniów,
  b)    wycieczki turystyczne i edukacyjne,
  c)    turnieje dla uczniów, absolwentów i członków klubu LKS,
  d)    warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  e)    koncert profilaktyczny dla wszystkich uczniów i nauczycieli,
  f)    szkolenia nauczycieli.
  Program realizujemy od 1 października do 31 grudnia 2016r.
 • Uczestniczyliśmy także w rządowym projekcie ,,Bezpieczna +”.

  Realizowane w ramach programu działania obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez gminne jednostki Ochotniczej  Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  Bezpieczna+” przewidywała działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują.

  Celem programu było także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  Działania były prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. W ramach tego projektu współpracujemy z LKS Błyskawica oraz z OSP z Kończyc Wielkich.

  Z tego projektu organizowaliśmy wyjazdy w góry, na basen oraz fitness dla dziewcząt i kobiet gminy Hażlach. Warsztaty dla nauczycieli, trenerów i rodziców o dopalaczach i mediacjach. Przeprowadziliśmy turniej siatkówki dla młodzieży. Przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów i nauczycieli gimnazjum z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewakuację uczniów i pracowników z udziałem OSP z Kończyc Wielkich.

 • Projekt ten będziemy realizowali nadal, przy współpracy OSP i LKS Kończyce Wielkie.
 • Kontynuujemy działania programu edukacyjnego "Aktywna Edukacja", który polega na wdrażaniu nowoczesnych technologii do szkoły.
 • TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne) wykorzystują narzędzia cyfrowe, aby ułatwić pracę nauczycieli, uatrakcyjnić lekcje i – co najważniejsze – skuteczniej wspierać ucznia w procesie uczenia się. Są to działania ukierunkowane na rozwój metod pedagogicznych. Nauczyciele współtworzą nowe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze. Dzięki temu mogą udoskonalać metody dydaktyczne i budować relacje z uczniami, które dają motywację do uczenia się oraz pozwalają tworzyć atmosferę współpracy w klasie.
 • Szkoła realizowała projekt EUROPEN TOUR w ramach własnych środków. W projekcie uczestniczyli nasza szkoła i SP z Kończyc Wielkich oraz szkoły z Czech i Słowacji.

 

Hudba a zpěv nás spojují

Muzyka i śpiew nas jednoczą

Od stycznia 2014 r. nasze Gimnazjum rozpoczęło współpracę z ZŠ a MŠ Bystřice. Projekt, w którym braliśmy udział udział to projekt czesko – polski pt: „Hudba a zpěv nás spojují – Muzyka i śpiew nas jednoczą”.  Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Tansgranicznej RCz-RP 2007 – 2013 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz budżetu państwa.

Celem projektu była promocja i odkrywanie możliwości i talentów u młodych ludzi, rozwijanie ich doświadczenia, nawiązywanie nowych znajomości pomiędzy uczniami obu szkół, przełamywanie barier językowych i społecznych, a także nawiązywanie współpracy pomiędzy nauczycielami obu szkół.

Projekt obejmował 9 wspólnych działań, w tym: konkursy muzyczne, zgrupowania, koncerty. Zakupiony został także sprzęt muzyczny. Zakończenie miało miejsce 25.06.2014  w naszym Gimnazjum. W ramach działań projektu nasza szkoła kontynuuje realizację wspólnych imprez z udziałem naszego chóru i chóru z czeskiej Bystrzycy.