Duplikaty świadectw i legitymacji

Informacja dotycząca wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (§ 22, w Dz. U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624 z późn. zm. – w tym zmiana ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 384) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):

  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł,
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9,00 zł.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Gimnazjum: 81 8113 1017 2003 0074 5871 0001

Duplikaty wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego.