Projekt edukacyjny

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu i może być przedłużony przez opiekuna projektu.
 3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:
  a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
  b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektu,
  c) opracowanie zbiorczego zestawienia realizowanych projektów wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji,
  d) nadzór nad dokumentacją projektów.
 4. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,
  b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,
  c) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
  d) monitorowanie jego realizacji,
  e) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację,
  f) organizację publicznej prezentacji projektów.
 5. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji- są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a  także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 6. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
  a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego (do 30 września) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
  • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
  • przekazanie koordynatorowi projektów zestawienie wybranych tematów projektów, realizatorów oraz opiekunów do 30.IX danego roku,
  • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
  • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,
  c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania
  d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa)
 7. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyoddziałowych liczących 3- 6 osób.
 8. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
  a) poprzez dobór samodzielny uczniów
  b) losowy
 9. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu.
 10. Przy wyborze tematyki obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt, w wyjątkowych sytuacjach może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
  Uczniowie mogą samodzielnie dobierać się w grupy projektowe.
  Uczniowie po uzyskaniu zgody opiekuna projektu zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy.
  Nauczyciel - opiekun projektu ma prawo zmienić skład grupy projektowej.
 11. Ogólnoszkolna lista tematów projektów jest udostępniona uczniom na stronie internetowej gimnazjum, gazetce szkolnej lub u koordynatora projektów.
 12. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 13. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny , które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektem podejmuje koordynator po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 14. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia ,a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 15. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem.
 16. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
 17. Temat projektu jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 31 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać:
  a) kartę projektu
  b) kartę oceny projektu
 19. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 20. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 21. W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Dyrektor.
  Name Description Size Downloads Date
deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf 235.33 KB 12 2014-03-01 14:36:43
informacja_dla_rodzicow.pdf informacja_dla_rodzicow.pdf 170.05 KB 21 2014-03-01 14:36:43
karta_projektu_edukacyjnego.pdf karta_projektu_edukacyjnego.pdf 269.4 KB 24 2014-03-01 14:36:44
ocena_prezentacji_i_projektu.pdf ocena_prezentacji_i_projektu.pdf 146.83 KB 28 2015-09-15 08:54:15
tematy_projektow.pdf tematy_projektow.pdf 130.88 KB 14 2017-09-19 20:32:23
tematy_projektow_grupy.pdf tematy_projektow_grupy.pdf 92.57 KB 79 2017-11-10 15:52:16

DVFolderContent - © 2012 Dirk Vollmar